You are here: Homeคลังข้อมูลกติกาบอลเก็บบอลการถูกต้องตัวกัน (Contact)

กติกาบอลเก็บบอล ของไทย ที่ใช้กันอยู่ พร้อมคำบรรยาย คอมเม้นกันได้นะ

การขัดขวางลูกบอลลงห่วงประตูและบอลเหนือห่วง (Goal tending and Interference )

การขัดขวางลูกบอลลงห่วงประตูและบอลเหนือห่วง (Goal tending and Interference )

41.1 คำจำกัดความ
41.1.1 การยิงประตู คือเมื่อถือลูกบอลไว้ในมือและมีแนวโน้มว่าจะโยนลูกบอลไปในอากาศตรงไปยังห่วงประตูของฝ่ายตรงข้าม
การปัด คือ เมื่อลูกบอลมีทิศทางตรงไปยังห่วงประตูของฝ่ายตรงข้ามด้วยมือ
การยัดห่วง คือเมื่อลูกบอลมีทิศทางตรงไปตรงยังห่วงประตูของฝ่ายตรงข้ามด้วยมือ
การปัดและการยัดห่วง พิจารณาเป็นการยิงประตู
41.1.2 การยิงประตูเริ่มต้นเมื่อลูกบอลหลุดจากมือของผู้เล่นซึ่งอยู่ในลักษณะกำลังยิงประตู
41.1.3 การยิงประตู สิ้นสุดเมื่อลูกบอล

 • ลงห่วงประตูโดยตรงจากด้านบน และค้างอยู่ภายในหรือผ่านห่วงประตูลงมา
 • ไม่มีโอกาสที่จะลงห่วงประตู โดยตรงหรือหลังจากลูกบอลถูกห่วง
 • ถูกลูกบอลอย่างถูกต้องโดยผู้เล่นหลังจากลูกบอลถูกห่วง
 • ถูกพื้นสนาม
 • เป็นบอลตาย

41.2 กฎ
41.2.1 การขัดขวางลูกบอลลงห่วงประตู เกิดขึ้นระหว่างการยิงประตู เมื่อ

 • ผู้เล่นถูกลูกบอลในขณะที่ลูกบอลลอยลงมาและลูกบอลอยู่เหนือห่วง
 • ผู้เล่นถูกลูกบอลหลังจากลูกบอลถูกกระดานหลังและลูกบอลอยู่เหนือห่วง การประยุกต์ใช้นี้จะจำกัดเฉพาะจนกว่าลูกบอลไม่มีโอกาสลงห่วงประตูโดยตรงหรือ หลังจากลูกบอลถูกห่วง

41.2.2 การเกี่ยวข้องกับลูกบอลเหนือห่วง เกิดขึ้นระหว่างการยิงประตู เมื่อ

 • ผู้เล่นถูกห่วงประตูหรือกระดานหลังในขณะที่ลูกบอลถูกห่วง
 • ผู้เล่นยื่นมือทะลุห่วงประตูจากด้านล่างและถูกลูกบอล
 • ผู้เล่นฝ่ายป้องกันถูกลูกบอลหรือห่วงประตูในขณะที่ลูกบอลอยู่ภายในห่วงประตู
 • ผู้เล่นฝ่ายป้องกันทำให้กระดานหลังหรือห่วงสั่นแกว่งไปมาในทิศทางของลูกบอล การพิจารณาของผู้ตัดสินพิจารณาเป็นการขัดขวางลูกบอลลงห่วงประตู

41.2.3 ในขณะที่ลูกบอลลอยอยู่ในอากาศระหว่างการยิงประตู และหลังจากผู้ตัดสินเป่านกหวีดหรือขัดขวางลูกบอลลงห่วงประตูและการเกี่ยว ข้องกับลูกบอลเหนือห่วง จะนำประยุกต์ใช้
41.3 บทลงโทษ
41.3.1 ถ้าเป็นการทำผิดระเบียบโดยฝ่ายรุก ไม่นักคะแนน ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ส่งบอลเข้าเล่นตามแนวเส้นโยนโทษ
41.3.2 ถ้าเป็นการทำผิดระเบียบโดยฝ่ายรับจะให้ทีมฝ่ายรุก

 • ได้คะแนนนับ 2 คะแนน เมื่อปล่อยลูกบอลจากพื้นที่การยิงประตู 2 คะแนน
 • ได้คะแนนนับ 3 คะแนน เมื่อปล่อยลูกบอลจากพื้นที่การยิงประตู 3 คะแนน

การให้คะแนนนับ และวิธีการปฏิบัติที่ตามมาเสมือนว่าเป็นการได้คะแนน และเริ่มใหม่จากลูกบอลลงห่วงประตู
41.3.3 ถ้ากระทำผิดระเบียบพร้อม ๆ กัน โดยผู้เล่นทั้ง 2 ทีม ไม่นับคะแนนและเกิดสถานการณ์การเล่นลูกกระโดดขึ้น

Last Updated on Monday, 02 July 2012 13:03

JomSocial Connect

Sign in with Facebook

Login Form

ใช้ User password ของ Gmail ก็ได้ครับ..เนื้อหาใกล้เคียง

Free business joomla templates