You are here: Homeคลังข้อมูลกติกาบอลเก็บบอลการครอบครองบอล (Control of the ball)

กติกาบอลเก็บบอล ของไทย ที่ใช้กันอยู่ พร้อมคำบรรยาย คอมเม้นกันได้นะ

การฟาล์ว (Fouls)

การฟาล์ว (Fouls)

42.1 คำจำกัดความ
การฟาล์วเป็นการละเมิดกติกาที่มีผลต่อการถูกต้องตัวกันของบุคคลที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกัน และ/หรือเป็นพฤติกรรมที่ผิดวิสัยนักกีฬา
42.2 กฎ
การฟาล์วที่ขานต่อผู้กระทำผิด และบทลงโทษตามมาต้องสอดคล้องกับกติกา

Last Updated on Monday, 02 July 2012 13:03

JomSocial Connect

Sign in with Facebook

Login Form

ใช้ User password ของ Gmail ก็ได้ครับ..เนื้อหาใกล้เคียง

Free business joomla templates